ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Κατεβάστε το Βιβλίο Περιλήψεων του Πανελληνίου Συνεδρίου 2021
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Άλλες σημαντικές ημερομηνίες:

 • 3 Δεκεμβρίου: γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων για την έγκριση ή μη των περιλήψεων (μέσω email).
 • 9 Δεκεμβρίου: αποστολή των μαγνητοσκοπημένων παρουσιάσεων στη Γραμματεία.

Η μη τήρηση της προθεσμίας συνεπάγεται απόσυρση της προφορικής ανακοίνωσης.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Σε κάθε περίληψη που υποβάλλεται και εγκρίνεται, αντιστοιχεί οπωσδήποτε μία συμμετοχή με εγγραφή, με εξαίρεση την περίπτωση που ο συγγραφέας είναι ένας και έχει υποβάλει περισσότερες από μία περιλήψεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η υποβολή περιλήψεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά σε αρχείο word. Περιλήψεις που θα σταλούν με e-mail ή με fax, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η παραλαβή της περίληψης εργασίας επιβεβαιώνεται με την αντίστοιχη αποστολή στο e-mail σας της «Βεβαίωσης παραλαβής». Σε περίπτωση που δεν λάβετε τη σχετική βεβαίωση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Διοργάνωσης του Συνεδρίου στο e-mail: info@healthpolicycongress.gr ή στο τηλέφωνο 210 6231305.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Η Επιστημονική Επιτροπή θα αποφασίσει για τις εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο, κατόπιν αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα θα αποσταλούν στους υπεύθυνους για την επικοινωνία συγγραφείς μέσω e-mail μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου.

Στο διαδικτυακό συνέδριο οι Προφορικές Ανακοινώσεις θα είναι μαγνητοσκοπημένες.

Όλες οι εγκεκριμένες εργασίες θα παρουσιαστούν ως Προφορικές Ανακοινώσεις διάρκειας 8 λεπτών σε συνεδρία/ες αφιερωμένη/ες στις Προφορικές Ανακοινώσεις. Η παρουσία του υπεύθυνου για την προφορική ανακοίνωση συγγραφέα είναι υποχρεωτική, ώστε να απαντήσει σε ερωτήσεις μετά την προβολή της παρουσίασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 1. Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις και να είναι πεζοκεφαλαία. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να επιλέξουν τη γραμματοσειρά Trebuchet MS (10 στιγμές) και πλήρη στοίχιση (justified).
 2. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.
 3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα, να προηγείται το όνομα και να ακολουθεί το επώνυμο.
 4. Ο υπεύθυνος για την παρουσίαση συγγραφέας να αναγράφεται με έντονους χαρακτήρες (bold).
 5. O επιστημονικός φορέας των συγγραφέων, καθώς και η πόλη, θα πρέπει να αναγράφονται με πεζά γράμματα. Ακριβής διεύθυνση (οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας) δεν χρειάζεται.
 6. Το κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες και διαγράμματα εφόσον δεν ξεπερνούν το περιθώριο στοίχισης του κειμένου.
 7. Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη σε 4 παραγράφους ως ακολούθως: Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα.
 8. Περιλήψεις Εργασιών άνευ στοιχείων ή με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα παρουσιαστούν τα δεδομένα» κ.λπ., δεν θα γίνονται δεκτές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ (VIDEO) ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

 1. Η διάρκεια κάθε προφορικής ανακοίνωσης δεν θα ξεπερνάει τα 8 λεπτά.
 2. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συγγραφείς, θα πρέπει να οριστεί ένας εισηγητής (ή κατ’ εξαίρεση δύο εισηγητές). Οι εισηγητές πρέπει να έχουν όλοι εγγραφεί στο συνέδριο.
 3. Ο/οι εισηγητής/τές υποχρεούνται να είναι παρόντες διαδικτυακά κατά την προκαθορισμένη ώρα διεξαγωγής της συνεδρίας ώστε να απαντήσουν σε ενδεχόμενες ερωτήσεις του προεδρείου.
 4. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι υπεύθυνοι για την επικοινωνία συγγραφείς των εγκεκριμένων εργασιών θα λάβουν:
  • ένα πρότυπο αρχείο PowerPoint που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση
  • αναλυτικές οδηγίες για τη μαγνητοσκόπηση της παρουσίασης
  • φόντο με τα διακριτικά του συνεδρίου για να χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση (προαιρετικά)
 5. Η μαγνητοσκοπημένη παρουσίαση μέσω Zoom ή εναλλακτικού μέσου αποστέλλεται στη Γραμματεία μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου.
  Η μη τήρηση της προθεσμίας συνεπάγεται απόσυρση της προφορικής ανακοίνωσης.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη δημιουργία της παρουσίασης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
 • ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ